PitaAdih

kha Ketu

eti rama

MaliMali

BaliKala

devavira

uru Adih

paa sati

yaM Pita

saH Ayuh

satiatma

Praknau

taM deva

kiM vai

suu Jati

somaVasi

iti aja

BaliAjah

Ayuhtri

agyatAra

iva Ajah

ugraMata

aNu ava

aja saH

api dve

AjahtaM

parajii

mayaLava

bho Vasi

Prakpara

tri maa

Ayuhuru

Vasideva

Asatamba

ambaupa

AUM Prak

saa Mali

tva vaa

ugracha

Matanii

vaa Rahu

vai iva

nii Pita

tau tau

uta dvi

Asateva

cha Lava

iha Ayuh

Ajaheke

haraapi

nau yaH

Yogirama

tArayaM

saM eka

ati asi

PitaaaH

asi kha

viraiti

jii hara

Generate Business Names with English Words and Language Combinations

Want to create  Sanskrit names for businesses & brands using catchy Sanskrit words? Use our Sanskrit name generator to get great Sanskrit brand names, Sanskrit company names, and Sanskrit business names, Our Sanskrit name generator helps to find new and creative company names suggestions with catchy Sanskrit words.

0